ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1 [Nazwa Stowarzyszenia]

 1. Polskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, zwane dalej Stowarzyszeniem
 2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr. 86, poz. 804) w związku z tym, że Stowarzyszenie zrzesza podmioty gospodarcze, które stanowią lub mogą stanowić dla siebie konkurencję na rynku.
 3. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy „PSEO”.
 4. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się angielską nazwą „Renewal Energy Polish Association” i jej skrótem „REPA”.

§ 2 [Teren działania i ogólne postanowienia Stowarzyszenia]

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Legnica.

§ 3 [Pieczęcie i odznaczenia]

 1. Stowarzyszenie używa symboli i pieczęci ustalonych przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki, medale honorowe oraz nagrody i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 3. Symbol i nazwa Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

OZDZIAŁ II. Przedmiot i formy działania Stowarzyszenia

§ 4 [Cele Stowarzyszenia]

Stowarzyszenie powołane zostało w celu prowadzenia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, nauki, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a w szczególności do:

 1. animowania działań oraz propagowania rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki;
 2. inicjowania i popierania działalności technicznej, inwestycyjnej i naukowej zmierzającej do rozwoju fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii w Polsce;
 3. krzewienia aktywności proekologicznej (w zakresie ochrony środowiska i poprawy stanu środowiska naturalnego) osób, społeczności lokalnych firm;
 4. doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia;
 5. integrowania środowisk zainteresowanych wdrażaniem, technologii odnawialnych źródeł energii;
 6. tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń działających na rynku energetyki odnawialnej, jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej, wyzwalającego inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako niezbędnego warunku efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych.

§ 5 [Realizacja celów Stowarzyszenia]

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Stworzenie i prowadzenie Konferencyjnego Centrum Edukacyjnego Naukowego
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
 3. organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;
 4. prowadzenie doradztwa w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności fotowoltaiki;
 5. prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska w aspekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii;
 6. działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji, seminariów;
 7. prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej wśród dzieci, młodzieży oraz osób trzeciego wieku;
 9. opracowanie i prowadzenie programów edukacyjnych;
 10. integrowanie środowisk zainteresowanych promowaniem i popularyzowaniem odnawialnych źródeł energii;
 11. podejmowanie działalności wydawniczej;
 12. promocję i wspieranie organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających rozwój energii odnawialnej w jej powszechnym zastosowaniu;
 13. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą.
 14. działalność informacyjną, promocyjną, i edukacyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii na portalu internetowym Stowarzyszenia;
 15. organizowanie i udzielanie pomocy i wspieranie członków Stowarzyszenia przy realizacji działań związanych z odnawialnymi źródłami energii a w szczególności z fotowoltaiką, pomoc w organizacji środków finansowych na inwestycje związane z budową odnawialnych źródeł energii;
 16. reprezentowanie interesów zarówno swoich członków, jak i podmiotów działających na rynku energetyki odnawialnej niebędących członkami Stowarzyszenia;
 17. doradztwo prawne, ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i podmiotów działających na rynku energetyki odnawialnej niebędących członkami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III. Władze Stowarzyszenia

§ 6 [Władze Stowarzyszenia]

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Walne Zebranie Członków;
  b. Zarząd,
  c. Komisja Rewizyjna.
 2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) jest wspólna dla wszystkich ich Członków, trwa 5 lat i kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego ich roczne sprawozdanie za ostatni rok urzędowania.
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 5. W obradach władz Stowarzyszenia winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, 15 minut po terminie pierwszym, może ono skutecznie obradować i podejmować wiążące uchwały bez względu na liczbę biorących w nim udział członków.

§ 7 [Walne Zebranie Członków ]

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i rozstrzyga ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania stowarzyszenia, wynikających z realizacji jego celów statutowych.
 2. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają w głosowaniu jawnym, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz Stowarzyszenia. Ponadto tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych członków zwyczajnych.
 3. W Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą:
  a. członkowie zwyczajni – z głosem decydującym;
  b. członkowie wspierający – z głosem doradczym;
  c. członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi – z głosem doradczym;
  d. zaroszeni goście.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  4.1 Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku – jako sprawozdawcze i raz na cztery lata sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed jego terminem. Za pisemną zgodą członka zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków może być przekazane pocztą elektroniczną na adres pisemnie wskazany przez członka.
  4.2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek podpisany przez 10 członków zwyczajnych. Wniosek o zwołanie Zebrania winien określać przedmiot obrad Walnego Zebrania.
  a. Zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wysłane winno być nie później niż w ciągu 7 dni od daty wniesienia wniosku, przy czym termin jego odbycia winien być wyznaczony w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu wniosku.
  b. Za pisemną zgodą członka zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków może być przekazane pocztą elektroniczną na adres pisemnie wskazany przez członka.
 5. Dla ważności Walnego Zebrania Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, 15 minut po terminie pierwszym, może ono skutecznie obradować i podejmować wiążące uchwały bez względu na liczbę biorących w nim udział członków.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  a. uchwalanie głównych kierunków rozwoju oraz programu działalności merytorycznej na okres kadencji i planu finansowego Stowarzyszenia stanowiącego podstawę sporządzenia budżetu,
  b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i udzielanie członkom tych organów absolutorium,
  c. ustalanie wysokości składek członkowskich członków zwyczajnych,
  d. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  e. uchwalanie statutu i jego zmian,
  f. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  g. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz członków Komisji Rewizyjnej,
  h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  i. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
  j. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
  k. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 8 [Zarząd Stowarzyszenia]

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów wybieranych przez Walne Zebranie Członków, spośród kandydatów, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Do wyboru w skład Zarządu niezbędne jest uzyskanie przez kandydata bezwzględnej większości głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać bez formalnego zwołania, za zgodą wszystkich Członków Zarządu.
 4. Zarząd może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w drodze indywidualnego oddawania głosów przez poszczególnych Członków Zarządu:
  4.1 za pośrednictwem środków łączności elektronicznej,
  4.2 w trybie obiegowym.
 5. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  5.1 reprezentowanie Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem;
  5.2 uchwalanie szczegółowych programów działalności Stowarzyszenia, na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  5.3 powoływanie
  5.4 przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających;
  5.5 skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
  5.6 powoływanie i likwidowanie w drodze uchwały oddziałów i przedstawicielstw;
  5.7 uchwalanie regulaminów oddziałów i przedstawicielstw;
  5.8 powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów i przedstawicielstw;
  5.9 zawiązywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami;
  5.10 zapewnienie obsługi merytorycznej oraz techniczno-biurowej działalności Stowarzyszenia;
  5.11 składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań;
  5.12 opracowywanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia i innych wewnętrznych aktów normatywnych oraz wprowadzanie ich w życie po zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną;
  5.13 zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków;
  5.14 ustanawianie pełnomocników Zarządu do zadań specjalnych;
  5.15 występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków;
  5.16 ustalanie wysokości składek członkowskich;
  5.17 delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń i organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych;
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Jeżeli prezes nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu, wyznacza przewodniczącego posiedzenia.
 8. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§ 9 [Komisja Rewizyjna]

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  3.1 przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi;
  3.2 przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jej zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
  3.3 składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i opiniowanie wniosku o udzielenie pokwitowania Zarządowi.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 6. W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują po zostali członkowie Komisji. W takim trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 8. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 10 [Sposób Reprezentacji]

 1. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu.
 2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 3. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz dostarczania pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ IV. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11 [Członkowie Stowarzyszenia]

 1. Stowarzyszenie tworzą: członkowie zwyczajni, wspierający oraz honorowi.

§ 12 [Członek zwyczajny]

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, w tym także cudzoziemiec bez względu na miejsce jego zamieszkania, która złoży pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi wolę zastania członkiem Stowarzyszenia oraz oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego statutu oraz popiera cele i sposoby działania w nim określone.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek zwyczajny ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w szczególności:
  3.1 przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;
  3.2 może zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące realizacji programu Stowarzyszenia;
  3.3 może korzystać nieodpłatnie z poradnictwa i szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie dla swoich członków.
 4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
  4.1 przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w tym w przygotowaniu materiałów i referatów, organizacji sympozjów i konferencji;
  4.2 terminowego regulowania składek członkowskich;
  4.3 propagowania w społeczeństwie działalności Stowarzyszenia.
 5. Członkostwo w Stowarzyszeniu członka zwyczajnego ustaje na skutek:
  5.1 dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  5.2 śmierci lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
  5.3 wykluczenia uchwałą Zarządu za działania członka rażąco sprzeczne z treścią złożonej deklaracji członkowskiej, statutem lub działalnością Stowarzyszenia.
 6. Ustanie członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu, od której członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

§ 13 [Członek wspierający]

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia w tym do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 5. Członek wspierający może zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 6. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 7. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela lub pełnomocnika.
 8. Członkostwo członka wspierającego ustaje:
  8.1 w przypadku śmierci członka Stowarzyszenia (osoba fizyczna) lub jego likwidacji (osoba prawna);
  8.2 dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie Zarządowi;
  8.3 wykluczenia uchwałą Zarządu za naruszenie Statutu lub działanie na szkodę Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.

§ 14 [Członek honorowy]

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka wspierającego, jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§15 [Składki członkowskie]

 1. Wysokość składek członków ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 2. W przypadku wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, wpłacona składka członkowska nie podlega zwrotowi.
 3. Składkę członkowską wnosi się raz w roku, w pełnej wysokości za cały rok obejmujący 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

ROZDZIAŁ V. Majątek Stowarzyszenia

§ 16 [Majątek i dochody Stowarzyszenia]

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  a. darowizny, spadki i zapisy dokonane na rzecz Stowarzyszenia;
  b. środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej;
  c. dotacje i subwencje;
  d. oprocentowanie rachunków bankowych i lokat;
  e. składki członkowskie;
  f. dochody z własnych nieruchomości i ruchomości;
  g. dochody z działalności gospodarczej z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 3. Cały przychód Stowarzyszenia służy realizacji zadań statutowych należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.
 4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 5. Całość działalności stowarzyszenia może mieć charakter odpłatny i nieodpłatny.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 7. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Zabrania się:
  a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
  d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 17 [Działalność gospodarcza]

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębniono organizacyjnie zakłady.
 2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Stowarzyszenie organizuje i kieruje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Wydzielonymi zakładami kieruje Zarząd Stowarzyszenia lub dyrektorzy przez niego powoływani.
 4. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Stowarzyszenia oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określa Zarząd Stowarzyszenia w formie Regulaminu.
 5. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia:
  a. 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
  b. 82.11 Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  c. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  d. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  e. 82 19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  f. 82.9 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  g. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  h. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  i. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  j. 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  k. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
  l. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  m. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
  n. 58.11.Z Wydawanie książek
  o. 58.13.Z Wydawanie gazet
  p. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  q. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  r. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  s. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  t. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna z wiązana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  u. 59.13.Z Działalność zwiążą na z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  v. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  w. 63.12.Z Działalność portali internetowych
  x. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
  y. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  z. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  aa. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  bb. 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
  cc. 73.1 Reklama
  dd. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  ee. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
  ff. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  gg. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  hh. 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  ii. 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
  jj. 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  kk. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  ll. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
  mm. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  nn. 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
  oo. 35 Wytwarzanie i zaopatrzanie w energię elektryczną, gaz, arę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  pp. 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
  qq. 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
  rr. 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
  ss. 43 Roboty budowlane specjalistyczne
  tt. 68 Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości
  uu. 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
  vv. 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa

ROZDZIAŁ VII. Postanowienia końcowe

1. Stowarzyszenie po zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Działalność Stowarzyszenia i wszystkich jego władz jest jawna.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji krajowych i zagranicznych.
 5. Stowarzyszenie może łączyć się w związki stowarzyszeń.
 6. Ministrem właściwym dla realizacji celów Stowarzyszenia jest Minister Gospodarki.

§ 18 [Struktura organizacyjna]

 1. Jako wewnętrzne struktury organizacyjne Stowarzyszenia mogą być tworzone oddziały i przedstawicielstwa powoływane i odwoływane uchwałami Zarządu. Powołanie oddziału lub przedstawicielstwa może nastąpić z inicjatywy Zarządu lub na wniosek minimum 10 członków Stowarzyszenia.
 2. Działalność oddziałów i przedstawicielstw winna być oparta na regulaminach regulujących ich funkcjonowanie.
 3. Oddziałami i przedstawicielami kierują Dyrektorzy Oddziałów, powołani przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 19 [Zmiana statutu]

 1. Zmiana niniejszego statutu może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów obecnych członków stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 20 [Likwidacja Stowarzyszenia]

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidację majątku Stowarzyszenia przeprowadza jej Zarząd a w przypadku, gdy jest to niemożliwe komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 01.09.2013 r.

© PSEO 2014. All rights reserved.