Lasek Złotoryjski

Lasek Złotoryjski miejscem obywatelskiego zaangażowania mieszkańców Legnicy

Projekt „Lasek Złotoryjski miejscem obywatelskiego zaangażowania mieszkańców Legnicy” finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Priorytet: 3. Aktywni obywatele
Kierunek działania: 1. Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne
Strefa pożytku publicznego: 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Czas realizacji: 01.06.2015r. – 31.12.2015r.

Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców i organizacji pozarządowych na zagospodarowanie publicznych terenów zielonych w Legnicy, a także wzrost udziału mieszkańców w decyzjach dotyczących rewitalizacji i zagospodarowania Lasku Złotoryjskiego i funkcjonowania terenów zielonych w mieście oraz rozwój postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za środowisko i przyrodę w mieście.

Projekt przyczyni się do znacznego podniesienia świadomości obywatelskiej mieszkańców uczestniczących w szkoleniach i warsztatach, ale także poprzez swój zasięg i interesujący temat podniesie świadomość obywatelską mieszkańców najbliższych okolic oraz całego miasta, a Lasek Złotoryjski będzie znowu miejscem aktywnego odpoczynku dla legniczan.

Projekt ważny, ponieważ szeroko rozpropaguje potrzebę uporządkowania przestrzeni publicznej Lasku Złotoryjskiego i innych zielonych przestrzeni publicznych, włączy w planowanie rozwiązań najbardziej zainteresowanych mieszkańców Legnicy, wpłynie na decyzje miasta w sprawie rewitalizacji parku, wpłynie na postawy obywatelskie i zwiększenie wpływu obywateli na polityki publiczne.

Działania zaplanowane do zrealizowania w ramach projektu:

1. Ankietyzacja mieszkańców Legnicy na temat Lasku Złotoryjskiego. Ma na celu zbadanie opinii społecznych i określenie potrzeb i problemów funkcjonowania Lasku w przestrzeni publicznej, zebranie pomysłów mieszkańców na rozwój tej przestrzeni miasta. Ankieta zostanie upowszechniona wśród mieszkańców najbliżej położonych osiedli, przy pomocy ankieterów - przygotowanych woluntariuszy. Zostanie zorganizowany warsztat szkoleniowy, w trakcie którego zostaną przygotowani wolontariusze – uczniowie pobliskich szkół, którzy zbiorą opinie mieszkańców. Ankieta będzie również dostępna w Internecie do pobrania ze stron internetowych projektu, partnera, portalu LCA.pl, portalu Urzędu Miasta, serwisów społecznościowych oraz rozesłana elektronicznie.

2. Przeprowadzenie debat społecznych na temat przyszłości funkcjonowania Lasku Złotoryjskiego. Debaty mają na celu zebranie opinii w formie swobodnej dyskusji mieszkańców; odbędą się one w legnickich szkołach i kawiarni w centrum miasta w terminach:
1) 29-09-2015r., wtorek, godz. 17.00, aula ZSTiO „Henrykówka”, ul. Złotoryjska 144
2) 06-10-2015r., wtorek, godz. 17.00, aula SP 9 Legnica, ul. Marynarska 31
3) 19-10-2015r., poniedziałek, godz. 17.00, kawiarnia „Ratuszowa” w legnickim Rynku.
Zaproszenie zostanie zamieszczone na stronach internetowych projektu, partnera, portalu LCA.pl, stronach Urzędu Miasta, plakaty powieszone w miejscach publicznych.

3. Program spotkania:
1) Wprowadzenie do debaty – historia Lasku Złotoryjskiego i jego miejsce w przestrzeni miasta, dobre praktyki funkcjonowania przestrzeni zielonych w miastach Polski i Europy przy zachowaniu funkcji społecznych i przyrodniczych.
2) Dyskusja w mniejszych grupach – obecne problemy funkcjonowania Lasku, jak powinien funkcjonować ten obszar, co możemy zrobić jako mieszkańcy miasta dla uporządkowania tej przestrzeni.
3) Plenarne podsumowanie debaty.

4. Partycypacyjne planowanie przestrzeni Lasku Złotoryjskiego. Ma na celu dopracowanie funkcji poszczególnych obszarów Lasku w oparciu o pomysły mieszkańców oraz uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju czyli połączenia zagospodarowanych przez człowieka przestrzeni oraz zachowania enklaw bioróżnorodności dla wartościowych siedlisk i gatunków. W celu uwzględnienia i zachowania walorów przyrodniczych Lasku zostanie opracowana diagnoza i rekomendacje dla Lasku Złotoryjskiego przez eksperta przyrodnika. Rekomendacje będą dotyczyły zachowania określonych obszarów jako enklaw bioróżnorodności bez integracji zabiegów rewitalizacyjnych. Zostaną przeprowadzone 2 warsztaty planistyczne z pracą na makietach. Uczestnicy to chętni przedstawiciele osiedli, stowarzyszeń lokalnych, wspólnot. Uczestnicy będą mogli opracować również wybrane działanie w formie projektu do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

5. Opracowanie społecznych rekomendacji dla Urzędu Miasta. Społeczne rekomendacje mają na celu zaprezentowanie koncepcji wykorzystania Lasku zaproponowanych przez stronę społeczną. Opracowanie zostanie przekazane Prezydentowi Miasta Legnicy i Przewodniczącemu Rady Miasta. W przyszłości może być podstawą do pogłębionych prac projektowych i wystąpienia o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przez Urząd Miasta.

6. Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców „Święto Lasku Złotoryjskiego”. Wspólna impreza ma zintegrować społeczność lokalną wokół działań podejmowanych na rzecz Lasku, zwrócić uwagę mieszkańców na dbałość i troskę o przestrzeń publiczną. Zostanie zorganizowane wspólne sprzątanie Lasku Złotoryjskiego połączone ze spotkaniem miłośników Nordic Walking-u. W organizację włączeni wolontariusze oraz lokalne organizacje. Impreza nagłośniona w Internecie i lokalnych mediach.

7. Powołanie Społecznego Forum Dla Lasku Złotoryjskiego. Ważnym rezultatem projektu będzie powołanie Społecznego Forum osób, organizacji, podmiotów którzy będą chcieli kontynuować działania na rzecz porządkowania tego miejsca oraz być partnerem społecznym dla Urzędu Miasta w tych kwestiach, także po zakończeniu projektu. Zostanie przeprowadzone spotkanie warsztatowe, w trakcie którego wspólnie zostanie wypracowana deklaracja współpracy określająca cele, formy, zasady współdziałania w ramach Forum.
Zostanie stworzona podstrona projektu.

Kontakt do realizatorów projektu:

Izabela Wańkowicz tel. 533 115 530 mail: biuro@pseo.org.pl
Irena Krukowska–Szopa tel. 600 731 326 mail: krukowska@zielonaakcja.pl
Sylwia Szatan tel. 602 698 772 mail: s.szatan@zielonaakcja.pl

Strony internetowe realizatorów:
http://www.pseo.org.pl
http://www.zielonaakcja.pl

Ostatnie wydarzenia związane z projektem

© PSEO 2014. All rights reserved.